Partner akce PRAGUE PROMS

Vážení a milí přízni­v­ci hu­debního festi­va­lu Pra­gue Proms a Českého národního sym­fo­nického or­chestru,

Již potřinácté Vás oslo­vu­je­me upoutávkou na stěžejní bo­dy programu našeho oblíbeného festi­va­lu. Mnozí skep­ti­ci se sázce na třináct­ku opa­trně vyhýbají, ale ta naše le­tošní může v tom nej­lepším slo­va smyslu pouze překva­pit. Již tra­dičně jsme pro Vás připra­vi­li pi­kantní směs kla­si­ky a ja­zzu.

Samotný festi­val oso­bně zahájí svým koncer­tem Dan­ny El­fman. Ano, ni­kdo jiný, než ori­ginální skla­da­tel a roc­kový zpěvák skupi­ny Oin­go-Bo­in­go, který s ČNSO již v Čechách krátce vystoupil v r. 2014. Dočkal se tu ta­kových ovací, že se slíbil vrátit s ce­lo­večerním programem a jak můžete vidět, své sli­by plní. Koncert bu­de řídit opět Jo­hn Mau­ce­ria v je­ho rámci uve­de i San­dy Came­ron ve světové premiéře El­fmanův houslový koncert. Diváci mají možná ještě v paměti její ďábel­ské sólo ze Střihorukého Edwar­da, které San­dy do­p­rovo­di­la nevída­nou ta­neční kre­ací.

Dalším z velkých jmen le­tošního programu je všes­tranná umělkyně Ute Le­mper. Prosla­vená in­ter­pre­tací Kurta Wei­la, ale i šan­so­ny Edi­th Pi­af ne­bo písněmi Mar­le­ne Di­etrich, zpěvačka, která se prosla­vi­la i v muzikále­ch „Chi­ca­go” ne­bo „The Blue An­gel”. Jsme moc rádi, že přija­la naše pozvání, bu­de sku­tečnou oz­dobou festi­va­lu. Přípra­vy a ve­dení koncertu se ujal Vi­n­ce Men­doza.

Srd­ce, nakloněná ja­zzu v je­ho čisté po­době, se pa­trně za­te­telí při koncertu Go­r­don Go­odwin´s Big Phat Ban­du. Ten­to 18­ti čle­nný bi­gband kombinu­je swing třicátých a čtyřicátých let se současnými hu­debními sty­ly ty­pu funk ne­bo ja­zz fusi­on a od svého vzni­ku v r. 1999 získal již něko­lik ocenění Gram­my, stejně, ja­ko další nomi­na­ce.

No a když už jsme u vrcholů festi­va­lu, neváhej­te si co nej­rychle­ji opatřit vstu­pen­ky na koncert hvězd, kterým bu­de vévo­dit zpěvačka De­ni­se Donatt­e­li, něko­likrát nomi­no­vaná na „Best Ja­zz Vo­cal Al­bum”. Do­p­rovázet ji bu­dou naši dobří známí trumpe­tista Bo­b­by Shew a sa­xo­fo­nista Eric Ma­ri­en­thal, do­plněni o další skvělé muzi­kan­ty, ja­ko jsou např. bubeník Martijn Vi­nk ne­bo skvělý ja­zzový in­ter­pret a skla­da­tel Matt Harris. Ti všich­ni vystoupí také o den po­zději v in­timním prostředí The Lo­op Ja­zz Club v Občan­ské plovárně v imp­ro­vi­zo­vaném jam ses­si­on.

A abychom ne­za­pomněli na domácí ka­pe­ly – le­tos přijal pozvání, ja­ko re­pre­zen­tant české kot­li­ny, Michal Prokop a je­ho Framus Fi­ve.

Přejde­me-li volně ke kla­si­ce, svůj pěkný večer si mo­hou vy­brat přízni­v­ci Li­bora Peška v koncertu, na­zvaném Li­bor Pešek´s Impres­si­ons. Náš milý doyen di­ri­gen­t­ské smetánky zde uve­de díla jemu nej­bližší, prolínající je­ho ne­uvěřitelně bo­ha­tou ka­riéru. Kromě jiného se zde se­tkáme s klavírním vi­rtu­osem Ivo Kahánkem, který v loňském propa­gačním vid­eo­spo­tu České re­pub­li­ky „Czechia Has a Mar­ve­lous Peo­ple” pre­zen­to­val do za­hra­ničí (ja­ko je­den z nich) úspěchy svých kra­janů ka­li­b­ru Ja­romíra Jágra, Jiřího Bělo­hlávka, Pe­try Kvi­tové, Ja­na Pir­ka či Ja­na Saud­ka. Další krásný koncert, kde bu­dou varha­ny střídat decho­vou sek­ci je věno­vaný památce Zdeňka Tylšara, vy­ni­kajícího sólohornisty a dlou­ho­letého ve­doucího sek­ce le­sních rohů v České fil­harmonii a ČNSO, je­hož záslu­hou získa­la česká dechová ško­la světového uznání.

A pro velký úspěch z loňského ročníku vystoupí v Lichtenštej­n­ském paláci komorní sólisté ČNSO.

V programu ne­smí samozřejmě chybět muzi­ka filmová a její večer pod názvem „Not Just a Holly­wo­od Ni­ght” bu­de hodně na­du­paný. Tak­tov­ky ne­bu­de lámat ni­kdo jiný než oblíbený šaman to­ho­to žánru, nespou­taný Ca­rl Da­vis.

No, a abychom nevystříle­li všechen prach pouze u této pozvánky sdělu­je­me, že nějaké to překva­pení si pro Vás schováváme na průběh festi­va­lu. Věříme, že bu­de o to mi­lejší. Tak neváhej­te a přijďte, ať se s námi můžete spo­lečně podělit o nevšední zážit­ky to­ho­to hu­debního svátku.

"Reklama byla, jest a bude. Ona jest nejmocnější pákou obchodu
neboť není umění zboží vyrobiti, ale uměním je prodati, doporučiti je. Reklama je alfou i omegou obchodu.
Ona byla po všechny časy a bude, pokud lidstvo nezahyne."

Zdenko Šindler: Moderní reklama 1906